Dagsarkiv: 22 juli 2010

Skolan ska använda sociala medier för att främja lärande (del 2)

Detta är mitt andra inlägg i serien kring Sociala medier som pedagogiska verktyg i skolan. Även detta inlägg handlar om varför och jag använder Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som utgångspunkt och avsnittet som heter Skolans uppdrag:

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. /…/

Elever använder internet för att inhämta kunskaper. Internet för barn och unga är en naturlig källa att söka information, och inhämta kunskaper på. De googlar och vips kommer ett svar som Camilla så underbart beskriver det i deras blogg om Japan och den ekonomiska krisen:

jag älskar google. Googla en fråga och du får upp ett svar – enklare kan det inte bli! Ofta hänvisar google till Wikipedia som också har svar på allt, och jag är återigen i sjunde himlen.

I sociala medier bearbetar de dem, ofta i informella nätverk, ett informellt lärande sker som skolan inte tar del av och då inte heller värdesätter. I ett arbete där skolan använder sociala medier för att bearbeta och redovisa elevers kunskaper kommer elevers lärande främjas än mer. Det formella lärande kompletteras med det informella som redan sker i sociala medier. Som Birgitte Holm Sørensen beskriver så här i artikeln 2.0 – Children In and Outside School som återfinns i Children and Youth in the digital media Culture.

When children use digital media, they establish learning networks, in which they develop strategies to retreve information, share information with others and construct new knowledge. A network can be describes as a combination of units in a general system. /…/ In diffrent virtual rooms, children cooperate to create and develop ideas and communicate knowledge to each other.                                           (Sørensen s.55)

Sørensen menar att med hjälp av datorer och informella och lösa nätverk löser barnen problem och lär sig gemensamt. De utvecklar tydliga strategier. Sociala medier främjar med andra ord lärande. Och många unga använder redan dessa verktyg för lärande så skolan kan bara hänga på.

Med sociala medier som verktyg för lärande, även i skolan, blir internet, mer än bara en oändlig kunskapsbank med massor med innehåll. Det blir en plats där elever gemensamt kan inhämta och bearbeta information och kunskaper. Genom att verktygen (de sociala medierna) skapar väldigt bra förutsättningar för samarbete och kommunikation. Enkelheten och att du lätt kan hitta kamrater som är tillgängliga tillhör mediets fördelar, och elever vet vilka de ska fråga om vad i sina ”learning networks”

Sedan borde vi vuxna också vara en del av dessa nätverk online, även om inte lärare kan vara tillgängliga alla dygnets timmar, så kan de åtminstone finnas tillgängliga i någon form, under skoldagen (på arbetstid). Allt för att främja lärande, och utveckla lärande. Det finns i sociala medier massor med resurser, som är tillgängliga som elever/lärare lätt kan använda och som vi som lärare tillsammans med skolbibliotekarier kan handleda eleverna i att använda. Ofta känner inte eleverna till dessa, de googlar, eller wikipediar (söker på Wikipedia), eller Youtubar (söker på YouTube) allt. Vi kompletterar varandra och kan genom våra olika kunskaper och nätverk hjälpa och understödja lärande.

***

Mitt första inlägg i serien Varför ska du använda sociala medier i skolan bör du också läsa.

Jag återkommer till varför även i nästa inlägg, eftersom jag inte vill skriva ett mastodont inlägg om Skolans uppdrag. Många korta istället (sorry, kommer till vardagen så småningom)

Och sist en note-to-myself:

Johan Langes mycket läsvärda och intressanta inlägg om Luck(r) i skolan måste jag koppla ihop med mitt arbete med Handledarbloggen

Källkritik på nätet är så mycket enklare…

Jag läser Anne-Marie Körlings inlägg Källkritikens syfte att skapa en relation till källan, och blir lycklig, hon ska skriva en liten bok om hur man i skolan kan arbeta med källkritik. Bra! Modeller behövs, hjälp och vägledning som gör att vi i skolan lättare kan ta oss an uppgiften.

I sitt inlägg skriver Anne-Marie också:

Om det är så att man replikerar och diskuterar utifrån en källa så är det den man ska namnge. Det ökar ju relationen till källan. Inte kritiken mot densamma. Kritik är det inte tala om. Det handlar om att utveckla en relation till källan, tiden och med vem. Kritik handlar om prövande, dvs, ställa sig frågande. För mig är det så att om jag vet att Vygotskij funderade i relation till Piaget så kan ju jag kliva in i diskussionen. Dels har jag också en ledtråd i vilken tid detta ägde rum så att jag inte kan komma med min tid och mina lösningar eller trampa ned på deras åsikter om orden, mognaden och allt det där. Båda Piaget och Vygotskij tar ju sina diskussioner från det som var tidigare.

Detta med källkritik. Så här tänker jag:

  • Källkritik innebär frågeställningar
  • Källkritik handlar om att etablera en relation till källan
  • Källkritik handlar om att förstå tiden för uppkomsten
  • Källkritik handlar om att tänka, grubbla, fundera
  • Källkritik handlar om att argumentera, analysera, förklara och generalisera
  • Källkritik gör att texterna inte blir anonyma utan att avsändaren träder fram och att mottagaren utvecklar medvetenhet om avsändaren
  • Källkritik handlar också om att göra sig till källkritisk avsändare, dvs ansvara för att vara en källas ursprung, eller att ansvara för att rätt beskriva varifrån diskussionen fick sin grund och varför
  • Källkritik är väldigt, väldigt roligt och sätter igång massor av tankar.

Jag ska visa hur jag har arbetat med källkritik i en mycket liten bok. Den kan sedan stå modell för hur att börja arbeta källkritiskt – tja – varför inte redan i förskolan!

Ungar föds ju frågande. Kanhända föds de källkritiska:

– Är det sant? Hur vet du det?

Visst handlar källkritik om relationer, och om kunskap om källan, tiden och om avsändaren. I mitt fall om Anne-Marie Körling, om bloggar och nätet, i Anne-Maries exempel Vygotskij och Piaget och tiden de levde i. Allt det handlar källkritik om, vi pratar ofta om att i en tid där alla kan publicera och ge uttryck för sina åsikter, kunskaper, för information är det extra viktigt att vara källkritisk. Det står till och med tydligt nämnt bland skolans uppdrag skolan se läroplanen Lpo94:

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94, s.5

Men Anne-Marie är inne på den andra delen vikten att erkänna källan, den som texten som jag som skribent förhåller mig till. Och tänker på naturligtvis på nätet och sociala medier, på länkar och transparens, som om vi lär barnen hur internet fungerar, och att de ska länka, eller undersöka länkarna i texter på nätet eftersom då kan de också tydligare se vilka källor som jag eller Anne-Marie går i dialog med. Jag kan som läsare lättare ta del och förstå hennes resonemang med hjälp av de källor/länkar som hon som skribenten använder i sina texter på nätet.

Sedan börjar det roliga att grubbla, fundera, analysera, förklara och generalisera och det tar aldrig slut. Det blir vi aldrig klara med, men det är lättare om man hjälps åt. Genom nätet blir det lättare att vara källkritik att få syn på relationen, genom att källorna (genom länkar) blir direkt synliga och jag kan i en bra bloggtext, en bra webbtext ta del av det material som skribenten använt sig av, eller som skribenten relaterar till. Jag kan mycket lättare förhålla mig till det som skribenten skriver om.

Kommunikationen och relationen blir så mycket tydligare, men för att se och göra det krävs kunskaper om …