Rätten till en likvärdig utbildning äventyras den vid digitaliseringen av skolan?

Jag ska vara moderator på ett av Lärarförbundets och UR:s frukostseminarier i Almedalen och temat  handlar om ”Hur blir den digitaliserade skolan en skola för alla?” Frågan om elevers rätt till likvärdig utbildning engagerar mig. Det är viktigt att alla får samma möjligheter i skolan oavsett: bakgrund, bostadsord eller kön. Det är en viktig demokratifråga.

I Skolverkets rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola från 2012 slår Skolverket fast:

Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska skolan har försämrats under den undersökta tidsperioden. Bedömningen bygger på det faktum att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för elevernas resultat.

Kamrateffekter och lärarförväntningar spelar sannolikt roll, samt eventuellt även ökande kvalitetsskillnader mellan skolor. Sammantaget innebär detta att vilken skola en elev går i har fått ökad betydelse. Valfrihets- och decentralise- ringsreformerna i början av 1990-talet har med stor sannolikhet bidragit till denna utveckling även om andra faktorer också kan ha spelat en viss roll. Det är mycket tveksamt om den kompensatoriska resurstilldelningen har varit tillräckligt omfattande för att i någon större utsträckning ha kunnat motverka den negativa utvecklingen för likvärdigheten.

Rapporten bygger på empiri från både betygsdata från åren 1998 till 2011 samt internationella studier så som PISA, TIMSS och PIRLS. Frågan man kan ställa sig är om en digitalisering av skolan som sker olika i olika takt kan förstärka den försämring av likvärdigheten som finns i den svenska grundskolan.

UR och Lärarförbundet har bjudit in till ett frukostseminarium den 3 juli i frågan i Almedalen för att ge alla som vill möjligheten att diskutera frågan.

Jag har funderat mycket själv kring utmaningarna om de inte ligger på många plan,

-om elever socioekonomiska bakgrund och hur den kan påverkar elevers tillgång och kunskaper kring digitala verktyg, jag tror inte att barn eller elever per definition är digitalt infödda, eller digitalt kompetenta, men jag kan ha fel, en annan utmaning som framgår mer än tydligt i Svenskarna och Internet är att Internetanvändningen inte tycks ske i skolan, utan i hemmet och då lämnas kunskapsinhämtningen till informellt lärande och då blir elevers socioekonomiska bakgrund avgörande för tillgång och för vilken kunskap som föräldrar har kring digitala verktyg.

– om lärares kunskaper och användande av digitala verktyg i undervisningen. I digidels närläsning av Svenskarna och Internet sägs lärare som akademisk grupp står ut som en grupp med ickeanvändare eller svaga användare av Internet, hur påverkar det möjligheterna för elever att få kunskaper om digitala verktyg i skolan?

Lärarförbundet och UR har bjudit in mig som moderator och för att diskutera saken kommer följande vara med på frukostseminariet Erik Fichtelius VD för UR, Maj-Lis Sirén ordförande för lärarförbundet, Marie Andersson, lärare på Gotland, Christina Löfving lärare i Stenungsund samt Mimmi Garpebring ordförande för SVEA, elevkårsorganisation.

6 tankar kring ”Rätten till en likvärdig utbildning äventyras den vid digitaliseringen av skolan?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Wenche Nilsson

  3. Pingback: Rätten till en likvärdig utbildning äventyras den vid digitaliseringen av | Digitala verktyg för lärandet. | Scoop.it

  4. Pingback: Alastair Creelman

  5. Pingback: Fredrik Hanell

  6. Pingback: Johnny Andrén

Kommentarer inaktiverade.