Dagsarkiv: 13 mars 2014

Skriv in de digitala färdigheterna i läroplanen, nu! #blogg100

Idag kom digitaliseringskommissionens delbetänkande om it i skolan, där de bland annat så klokt föreslår ”reviderade styrdokument med digitalt perspektiv”

De nuvarande formuleringarna i styrdokument för grundskolan samt gymnasieskolan är inte tillräckliga för att tillgodose de behov som samhällsomvandlingen och teknikutvecklingen skapat. Detta gäller vikten av digitala kunskaper och färdigheter och behovet av att arbeta med modern teknik inom ämnet. De garanterar inte heller en likvärdig undervisning avseende utrustning, lärares kompetens och undervisningspraktik ifråga om digitala förmågor.

Skolverket ges i uppdrag att senast under 2015 föreslå en revidering av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i syfte att föra in begreppet digital kompetens som en basfärdighet.

Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg.

Skolverket ges i uppdrag att revidera kunskapskraven i grundskolans kursplaner samt i gymnasieskolans ämnesplaner så att de omfattar de digitala förmågor som de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna beskriver.

Personligen tycker jag det är märkligt att vi har en läroplan från 2011 som inte fått med dessa frågor, så det är i hög tid. Jag hoppas innerligt att regeringen antar detta förslag. Så att vi får inskrivet vikten av att ha en digital kompetens, som en basfärdighet.