Etikettarkiv: digital kompetens

Skriv in de digitala färdigheterna i läroplanen, nu! #blogg100

Idag kom digitaliseringskommissionens delbetänkande om it i skolan, där de bland annat så klokt föreslår ”reviderade styrdokument med digitalt perspektiv”

De nuvarande formuleringarna i styrdokument för grundskolan samt gymnasieskolan är inte tillräckliga för att tillgodose de behov som samhällsomvandlingen och teknikutvecklingen skapat. Detta gäller vikten av digitala kunskaper och färdigheter och behovet av att arbeta med modern teknik inom ämnet. De garanterar inte heller en likvärdig undervisning avseende utrustning, lärares kompetens och undervisningspraktik ifråga om digitala förmågor.

Skolverket ges i uppdrag att senast under 2015 föreslå en revidering av läroplanerna för grund- och gymnasieskolan i syfte att föra in begreppet digital kompetens som en basfärdighet.

Skolverket ges i uppdrag att revidera kursplanerna i ämnena bild, historia, matematik, samhällskunskap, slöjd, svenska och teknik i syfte att stärka logiskt tänkande och kreativ problemlösning samt källkritik med hjälp av digitala verktyg.

Skolverket ges i uppdrag att revidera kunskapskraven i grundskolans kursplaner samt i gymnasieskolans ämnesplaner så att de omfattar de digitala förmågor som de reviderade läroplanerna, kursplanerna och ämnesplanerna beskriver.

Personligen tycker jag det är märkligt att vi har en läroplan från 2011 som inte fått med dessa frågor, så det är i hög tid. Jag hoppas innerligt att regeringen antar detta förslag. Så att vi får inskrivet vikten av att ha en digital kompetens, som en basfärdighet.

Vad är digital kompetens, egentligen?

Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns  ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen.

Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de:

digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)

I samtalet kring digitala verktyg hör jag väldigt lite om hur pedagoger ska arbeta med att få eleverna att lära sig en säker användning av it, eller hur arbetet med att utveckla ett kritiskt medvetna färdigheter kring it och förståelse för internet samt hur tekniken bakom fungerar. Snarare handlar it i skolan om hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas/förbättras genom om att använda it och digitala verktyg som pedagogiska verktyg, för att stödja ett arbete för elever.

jag väntar på att diskussionen kring hur skolan utvecklar elevers digital kompetens, hur de lär ut en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik.

Hur utvecklar du din digitala kompetens?

foto: Kristina Alexanderson CC(by,nc, sa)

Jag sitter och skriver för företagsbloggen på .SE ska blogga och skriver om Internet i skolan. Temat för inlägget är hur vi på .SE möter oro och frågor kring rädslor kring Internet som arena för skolarbetet, för vi möter en del sådana frågor.

I skrivandet så tänker jag på det som Marie Andersson (Öpedagogen) skrivit om sin Internetresa- hur hon tillsammans med sina elever utvecklar sin digitala kompetens. Hon har formulerat det så här:

Jag börjar förstå att mina elever håller på att utveckla en digital kompetens – de håller på att bli medvetna om mycket som vuxna inte har en aning om. De börjar bli medvetna om sin närvaro på Internet. De håller på att arbeta fram ett källkritiskt förhållningssätt till det innehåll som de möter och producerar på olika webbsidor.

Och inte nog med det. Jag håller också på att utveckla min digitala kompetens eftersom jag arbetar med dessa frågor tillsammans med mina elever. Utan eleverna hade jag inte kunnat det jag kan idag.

Lite krasst så är det väl så att vi inte kan utveckla vår digitala kompetens om vi inte använder mediet, ställer frågor kring det och hur det fungerar. Ett utmärkt sätt att göra det tillsammans med sina elever. Vi på .SE erbjuder alla lärare och elever möjligheten att delta i Webbstjärnan och skapa en webbplats tillsammans med dina elever. Det ger dig och dina elever tillfället att utveckla er digitala kompetens, tillsammans.

De digitalt kompetenta eleverna – vad medför den retoriken?

I många sammanhang beskrivs elever som digitalt kompetenta. Väldigt kunniga i att använda digitala medier. De kan hantera Internet, de har kunskaper, färdigheter och är väldigt kompetenta. Barn börjar använda Internet vid en tidig ålder redan häften av alla treåringar i Sverige har någon gång använt Internet.

Visst är det så att de unga som växer upp med digitala medier som en naturlig del av sin uppväxt de är kunniga, de kan. De förstår och ser de digitala medierna som självklara och naturliga, men frågan är vad digital kompetens innebär och vad vi som växt upp i en analog värld kan/bör tillföra.

Frågan som jag ofta ställer mig är: vad innebär beskrivningen av alla unga/ungdomar som digitalt födda, kompetenta för skolan/läraren/vuxna inställning och sätt att se på sig själva. Ger vi upp där? Kastar vi in handduken? Och säger:

-Äsch, det där med digitala medier det kan ju barnen redan.

I beskrivningen av de unga som kompetenta och kunniga glömmer vi att det finns aspekter på Internet som medium som vi behöver arbeta med tillsammans. Att det finns kunskaper, färdigheter som vi genom vår ålder, våra erfarenheter, våra misstag behöver förmedla till våra barn/elever.

Jag tror att i mötet med digitala medier behöver vi lära av varandra, tillsammans.

Vi måste prata om -Vad digital kompetens är!

Efter mitt tidigare inlägg om ”Hur når vi dem som inte redan är här?” fick jag frågan på Facebook:

Hur ska vi få rektorerna att fatta att vi fått en annan sort nu? Som ska leva i ett digitalt ssamhälle där deras nätverk utgör deras möjligheter att lyckas och där deras digitala kompetens spelar minst lika stor roll som deras utbildningsbevis? Hur ska vi ge lärare som vill möjligheten att utveckla dessa framtidens vuxna?

JAG: Ja, det undrar jag med, men varför finns inte insikten och förståelsen för att de digitala verktygen är en del av vår vardag, vem axlar frågan och vem tar ansvar? Hur kan frågan få bero…

Då måste vi väl fråga någon annan?

Och sedan landade frågan i mitt knä. Vilket är mitt svar?

Frågan är vem ska vi nå? Och vem ska ta frågan på sin agenda? Vem har mandatet?

Först undrar jag om frågan är hur når vi dem som inte redan är här? Var finns riktlinjerna, stödet, riktningen, och hur ser den ut? I ämnesplanen för svenska för gymnasiet finns den digitala kompetens nämnd tror jag i ord som:

kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Vad är då digitala verktyg? De digitala verktygen, google, bloggar, wiki:sar är bra komplement för att söka information, men sen då?

Jag tror att vi behöver få alla de som inte är här att känna att frågan om digital kompetens handlar om MIG, om DIG, om OSS, om VÅRA barn, våra ungdomar, om våra elever, vår vardag, om vårt samhälle, vårt sätt att leva, om vår vardag, men att det är en färdighet som vi inte behöver vara fullärda i för att kunna hantera, att det är en färdighet som liknar livet att vi lär oss pö om pö. Med tiden, litet eftersom.

Hur får vi de som inte är här ”i den digitala vardagen” att inse att barnen som växer upp växer upp i en digital vardag, att våra barn använder dessa verktyg för kunskapsinhämtande, för social samvaro, för underhållning, men de få inte använda dem i skolan för att lösa skolarbete… för att där ska man kunna allt utantill, kunskap sitter mellan öronen.

Men vilken yrkesvardag ser ut så att du inte får fråga om uppgiften, be om hjälp att hitta svaret? Att du inte får använda andra hjälpmedel än din intellektuella förmåga för att lösa de problem som du står inför? Vilka arbeten förutom elevernas i skolan ser ut så?  Gör det tydligt att

  • digital kompetens är något som vi utvecklar genom att leva och skolan är en del av livet och har ett ansvar för att stötta elever och hjälpa dem att utveckla de kunskaper de behöver för att klara ett kommande yrkesliv och vidare studier.

Det krävs naturligtvis ett ledarskap, någon som säger att det här ska vi satsa på, frågan är bara hur länge vi ska vänta innan det sker, hur länge har vi råd att vänta, om vi ska bli en ledande it-nation? Har vi råd att tillåta klyftorna att öka?

Vilka är de centrala digitala färdigheterna?

Jag läste i helgen Brit Stakstons inlägg om BEFRIAD ZON: bristande digital kunskap är allvarligt för alla, hummade och tänkte hon är klok, hon. Bland annat skriver hon:

Det är allvarligt att så många ännu inte insett hur mycket makt den digitala kunskapen och förståelsen idag redan ger. Makt över beslutsprocesser och makt över den verklighetsbild vi möter. Det handlar om samma grundläggande maktförhållanden som finns mellan de som kan skriva och läsa och de som inte kan.

Kanske är det så att det i första hand handlar om att de digitala medierna förskjuter makten Stakston skriver så här:

Digitaliseringen påverkar redan idag möjligheterna till likvärdig vård eller utbildning, påverkar rättssäkerheten och påverkar den politiska beslutsprocessen. Men vi låtsas som om den inte gör det. De digitala strategierna sker fortfarande alldeles för ofta oerhört slumpmässigt och dessutom ofta med en rudimentär kunskap om den egentliga påverkan på den verksamhet man bedriver. Implementeringen sker ofta med extremt fokus på bara teknik. Kan jämföras med att använda ett språk genom grammatiska termer.

Det hjälper ofta inte ens att själv ha digital kunskap. Det skyddar inte mot de negativa konsekvenserna av för lite kunskap om digitaliseringen i samhället i stort. Kunskapen måste öka inom alla sektorer i samhället.Viljan att lära sig det nya språket som digitaliseringen på sitt sätt är, är allas ansvar.

Just den delen om att alla måste vilja ta del av språket känns viktig, men om man inte har språket, så kan man inte ta del av, förstå betydelsen av det digitala landskapet. Frågan är vad, eller vilka delar som språket består av, vilka är bokstäverna? Vad behöver man kunna vid sidan av att sätta på datorn, koppla upp sig på internet, vilka är de digitala färdigheterna? Är det att öppna webbläsaren, Googla? Eller vilka är de grundläggande färdigheterna? Jag sätter mig och funderar vilka är de grundläggande kunskaperna behövs?  Var ska man lägga ribban? Vilka delar av det ”nya” språket, av digitaliseringen är grundläggande? Vari består den grundläggande bildningen? Vad är digital kompetens?

Personligen anser jag att de centrala handlar om att förstå mediet, internet som arena, vad är det? Sociala medier vad är det, hur fungerar de, och varför? Hur påverkar dessa tekniska plattformar oss som användare, vårt samhälle, vår vardag?

Och jag menar inte att det är enkelt, eller lätt, men om vi ska kunna förstå hur vi ska kunna använda, bruka och deltar i den digitala världen. På så sätt kan vi förstå hur det påverkar oss, och sedan måste vi lära oss och anamma strategier för att kunna hantera det informationsbrus som finns på nätet, färdigheter om hur webbplatser byggs upp så att vi vet var vi ska söka information om vem/vilka som står bakom en webbplats. Vi behöver kunna skilja olika kanaler åt, precis som vi lärde oss skilja en morgontidning från en kvällstidning kan vi behöva lära oss skilja en blogg från en wiki.

Vi behöver färdigheter i hur vi hanterar bedragare på nätet, vad vi ska tänka på när vi handlar online. Vi behöver färdigheter i att hantera, vardagsproblem även på nätet.

Om jag kunde mer om musik så skulle jag göra en musikalisk anspelning, till words, ord det är bara ord, men den digitala klyftan handlar om så mycket mer och insikten om det gör det svårt, för vi behöver orden för att prata om samma sak, men vi behöver inte bara kunna prata vi behöver också lära oss läsa och skriva, och de färdigheterna kan alla erövra. Bekämpa den digitala analfabetismen.

Kunskap krävs för digital delaktighet

Imorgon ska jag delta i .SE:s upprop för digital delaktighet och i fokus för uppropet står kompetens, digitala kompetens. Jag sitter och förbereder mig och googlar efter en definition av Digital kompetens, som ingår i Europaparlamentet och rådet rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och jag hittar definitionen  i ett arbetsmaterial från Skolverket:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT – färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens (30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15.)

Digital kompetens som av EU-parlamentet sägs vara en av 8 nyckelkompetenser som alla medborgare i EU ska behärska för ett livslångt lärande. Har diskuterat tidigare av bland annat Stefan Pålsson på Omvärldsbloggen Digital kompetens i svenska skolan.

Men i ett upprop för digital delaktighet räcker det inte med att säga att det bara är i skolan som digital kompetens behövs. Alla medborgare i Sverige bör besitta de 8 nyckelkompetenserna. Vi som medborgare i EU bör kunna använda datorer för att:

  • hämta fram information (kunna söka, kunna googla?)
  • bedöma (värdera/ förhålla oss medvetet till den information vi hittar)
  • lagra (spara ner informationen, eller lagra den i molnet)
  • producera (blogga, twittra, skriva i ordbehandlingsprogram, mejla)
  • redovisa (ta fram det vi gjort)
  • utbyta information (dela med oss av det vi skapat, hittat, lagrat, producerat)
  • kommunicera
  • delta i samarbetsnätverk via Internet

Vårt användande ska även ske säkert och kritiskt menar EU-parlamentet. Det kräver kunskap. Frågan jag ställer mig är när ska skolan börja förmedla dessa kunskaper? Eller lämnar vi den kommande generationerna till att själva lära sig detta?

Men Sverige är ett land med medborgare i alla åldrar, och alla bör få tillgång, kunna utnyttja de tjänster som nätet används till vem tar ansvar för dem? Jag undrar ofta hur är det med min generation, kan vi? Har vi dessa färdigheter? Och hur är det med min föräldrargeneration, eller ska vi bara lämna dessa åt sitt öde, att dö utan att fullt ut kunna delta i den digitala värld där vi lever, verkar och bor i? Där räkningar ska betalas på nätet, där deklarationen lämnas in via sms, där kommunikation med barnbarnen sker genom en blogg, eller på Facebook?

Vem vilka tar ansvar för att alla medborgare får dessa grundläggande kunskaper? Vem tar ansvar för att se till att dessa kunskaper lyfts fram? Tillgång är grundläggande men att vara digitalt delaktig handlar inte bara om att ha uppkoppling, för endast en uppkoppling gör inte de som står utanför internet blir delaktiga. För att alla ska kunna ta del av de tjänster och de möjligheter som Internet erbjuder krävs kunskap. Kunskaper om hur man medvetet använder digitala medier, kunskap i att söka, bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta information, kommunicera med digitala verktyg, samt delta i samarbetsnätverk på Internet.

Kunskap krävs för att vi ska överbrygga den digitala klyftan, kunskap krävs för att de kommande generationerna ska kunna hantera de digitala verktygen på ett medvetet och säkert sätt. Kunskap krävs för att ett säkert och kritiskt användande av digital teknik.