Etikettarkiv: DN debatt

Skolan ska vara meningsfull, blir den det med katederundervisning?

Jag liksom många andra läser DN-debatt Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder där skolministern skrivit ett debattinlägg om och för mer katederundervisning. Jag sitter och funderar lite över hur han beskriver problematiken i skolan och undrar hur katederundervisningen skulle kunna vara ”the magic fix” för skolan och dess resultat.

Björklund beskriver skolans problem som följande:

Resultaten i svensk skola har sjunkit under lång tid. De flesta grupper av elever har i dag lägre resultat än förr, men två kategorier som är tydliga förlorare är pojkar och elever från hem utan utbildningstradition. En central fråga att ställa sig är hur det kommer sig att just dessa grupper förlorat mest, när skolpolitikens allra mest överordnade mål varit just jämlikhet?

Det är skrämmande och något som måste tas på allvar. Sedan fortsätter Björklund och säger att orsaken till att dessa resultat är att det inte sker ett möte mellan elever i klassrummet och att elever lämnar elever att arbeta självständigt och att ta ansvar för sina egna studier:

Mycket talar för att en viktig anledning till både de sviktande svenska resultaten och de ökande skillnaderna är att svenska elever i stor utsträckning lämnas ensamma i sitt arbete.

Sedan kommer slutsatsen och den undrar jag över:

En strävan från tongivande politiker och pedagoger att komma bort från katederundervisningen innebar krav på mer självständigt arbete från elevernas sida och mindre strukturerad undervisning. Dessa förändringar har med stor sannolikhet sänkt resultaten och ökat klassklyftorna.

Varför skulle ett självständigt arbete leda till att arbetet i skolan är mindre strukturerat, och vad gör att en lärarledd undervisning i klassrummet, med förmedlande inslag leder till att arbetet är mer strukturerat? Och om Björklunds slutsats är att detta gynna pojkar och elever från hem utan utbildningstradition, betyder ju det också att detta arbetssätt missgynnar flickor och barn från hem med god utbildningstradition, eller? Frågan om varför pojkar inte är intresserade av skolan besvaras genom att de inte uppnått den mognad som krävs för att de ska kunna ta ansvar. Jag tror det finns andra förklaringar, som skolministern inte tar upp.

En är skolans innehåll, som inte diskuteras. Skolministern pratar inte om att arbetsmaterialet som skolan ber elever arbeta med är förlegat, out-of-date, läseböcker som handlar om ett Sverige på åttiotalet, som handlar om blindkartor (fast det förespråkar visst skolministern), som barnen inte ser meningen med att de ska kunna, när de har Google Earth att tillgå i mobilen, att skolans stoff inte rör deras vardag och verklighet. Men det problemet finns tydligen inte på skolministerns agenda.

Skolministern förespråkar katederundervisning men säger samtidigt:

Valet av metod för undervisningen är ett beslut som bör fattas av respektive lärare. Men ytterst har staten ett ansvar för skolresultaten i Sverige, och staten bör ta på sig en mer aktivt normerande roll. Den under lång tid förhatliga ”katederundervisningen” måste återigen bli vanligare i svenska klassrum. Lärarledd undervisning handlar inte bara om att läraren ska gå igenom stoffet, förklara, instruera och repetera utan också att läraren har en aktiv dialog med eleverna i helklass där man vänder och vrider på frågeställningar och problem.

Sedan säger han att

Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från lärarledd undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända skolans negativa trend. Det är hög tid att låta lärarna vara lärare.

Om lärare ska få vara lärare måste du ge dem mandatet att tillsammans med sin undervisningsgrupp och med målen i styrdokumentet i fokus kunna formulera och skapa den bästa situationen, och undervisningen för att skapa lärande för just de elever som just den läraren möter. Lärarledd undervisning kan ha många olika uttryck, men fundera på om inte skolan/skolarbetet behöver bli och kännas relevant för de barn som är födda i en tidsålder där YouTube är lika självklart som TV:n, SVT-play, Iphonen eller Bolibompa.

Katederundervisning kan vara ett inslag, men allt tyder på att skolan och skolarbetet måste kännas relevant och vara kopplad till barnens verklighet för att den ska fungera och ge alla elever stimulans och möjligheter att utvecklas. Kanske är det så att skolan sitter fast i sina strukturer och behöver lyfta blicken, bli en del av barnens verklighet för att den ska kunna stimulera alla. Det kanske skolministern skulle fundera kring.